• 0248 697 414
  • info@mlam.ro

CONSILIU DIRECTOR

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul director al GAL Microregiunea Lunca Argeșului Mozăceni este alcătuit din 5 membri și cuprinde minimum 51% reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile. În exercitarea competenţei sale, consiliul director:

• prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele asociației;

• încheie acte juridice in numele şi pe seama asociației;

• aproba organigrama şi politica de personal ale asociației, daca prin statut nu se prevede altfel;

• îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in statut sau stabilite de Adunarea Generală.

MEMBRII CONSILIUlui DIRECTOR

Președinte CONSTANTIN F. FLORINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
Vicepreședinte GINA STAR MOZACENI SRL
Secretar MOGOS MIHAI MARIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Membru SASU TOTAL GLI SRL
Membru VOICHIN D. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ