• 0248 697 414
  • info@mlam.ro

Finantări 100% nerambursabile pentru proiecte sociale

Infrastructura socială este un aspect esențial în demersul de dezvoltare a comunităților. Din acest motiv, am introdus în strategia de dezvoltare locală a Asociatiei Grup de Acțiune Locală Microregiunea Lunca Argeșului Mozăceni (GAL MLAM) masura “Investiții în infrastructura socială” (M6/6B din strategie), măsură dedicată în principal comunității sociale și minorităților ce se regăsesc pe teritoriul nostru.

Bugetul alocat acestei măsuri este de minim 80.000 euro, 100% finanțare nerambursabilă și poate fi suplimentat dacă cererea din teritoriu o va impune!

Beneficiarii potențiali ai măsurii sociale
Beneficiarii direcți care pot solicita aceste finanțări trebuie:

Să aibă sediul pe teritoriul GAL MLAM (detalii aici:)

Să fie acreditați ca furnizori de servicii sociale

Să facă parte din una dintre următoarele categorii:

- Administrații publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale și autorități executive din unitătile administrativ teritoriale organizate la nivel de comună/oraș/municipiu (oraș sau municipiu pana in 20.000 locuitori);

- Unitătile sanitare;

- Unitătile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate;

- ONG, respectiv asociații si fundații

- Mai multe detalii găsiti in Ghidul solicitantului:aici:

Obiectivele măsurii sociale:

Măsura contribuie la integrarea grupurilor vulnerabile, la reducerea sărăciei și la îmbunătățirea condițiilor generale de viață din teritoriul GAL. Obiectivul principal este obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectivele specifice sunt:

- Dezvoltarea infrastructurii sociale;

- Integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul GAL MLAM, inclusiv integrarea minorităților locale (în special minoritatea romă);

Valoarea proiectelor:

Contribuția publică totală a măsurii este de 83.937,34 euro; această sumă poate fi suplimentată în funcție de cerere.

Valoarea ajutorului nerambursabil: minim 5.000 Euro/proiect. Finanțare 100% nerambursabilă, 5% cost eligibil pentru consultanță;

Rata sprijinului nerambursabil: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (întrucât prin această masură se finanțează fie acțiuni negeneratoare de venit, fie acțiuni generatoare de venit cu utilitate publică).

Este indicat ca ulterior finanțarii proiectelor de infrastructură socială, beneficiarul să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare, recomandabil prin accesarea Obiectivului specific 5.2 din cadrul POCU 2014-2020. Mai multe informații despre POCU găsiți aici

Proiectul de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de catre o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. Se va verifica Certificatul de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale. Totul despre acreditare aici:

Acțiuni și cheltuieli eligibile (construcție și/sau renovare și/sau dotare):

- centre pentru prepararea și distribuirea hranei pentru persoane în risc de sărăcie (inclusiv pentru persoanele în risc de sărăcie care aparțin minorităților locale/minorității rome);

- centre de zi pentru persoane varstnice (inclusiv pentru minoritătile locale), achiziție mijloace de transport specializate (îngrijire la domiciliu, ambulanța, masa pe roți etc.);

- centre de zi pentru copii, centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati (inclusiv pentru persoanele adulte cu dizabilitati care aparțin minorităților locale/minorității rome), centre de zi pentru persoanele fără adăpost;

- alte centre sociale conform legislației în vigoare care sunt relevante pentru teritoriu și care asigură îndeplinirea obiectivelor măsurii;

- investiții în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor mobile de acordare a hranei (masa pe roți);

- investiții în crearea/îmbunătățirea/extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități, persoanele aflate în situație de dependență(inclusiv pentru minorități locale/minoritate roma);

Nu sunt eligibile investițiile în infrastructura de tip rezidențial!

- Proiectul include fie operațiuni negeneratoare de venit, fie operațiuni generatoare de venit cu utilitate publică. În cadrul prezentei măsuri, sunt excluse de la finanțare operațiunile generatoare de profit!

- Aria de aplicabilitate a măsurii: toate cheltuielile proiectului trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL MLAM. Finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL și investiția să se realizeze pe teritoriul GAL MLAM.

- Toate documentele necesare întocmirii proiectului le găsiți aici:)

Pentu orice alte detalii, vă rugăm să ne contactați!

info@mlam.ro

0737 987 194

Vă așteptăm cu proiecte de succes!